2024-01-31 Aktualności

Nowa pieczątka lekarska

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego zawiera następujące dane:
  • imię lub imiona i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  • numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego może ponadto zawierać następujące dane:

  • posiadany tytuł i stopień naukowy,
  • posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom,
  • numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej.
Lekarz lub lekarz dentysta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo posługiwać się na pieczątce lub nadruku wykonywanym z systemu komputerowego także oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem.

Copyright © Medyk sp. z o.o