1. Definicje

Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z strony gabinetprywatny.com.p zwaną dalej portalem
Jako portal rozumiemy Stronę Internetową www.gabinetprywatny.com.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
Właścicielem Strony Internetowej - portalu i Administratorem jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, www.medyk.com.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099179, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 55 000, 00 PLN, NIP 526-020-49-20, REGON 006218770.
Społka, Administrator - Medyk Sp. z o.o. zarządzającą portalem i danymi osobowymi.
Redakcja portalu - zespół osób zarządzający treścią portalu.
Użytkownik portalu - osoba fizyczna która dokona poprawnej rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu.
Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem należy zgłaszać pisząc na adres e-mail admin@medyk.com.pl infolinia 801-55-45-42

2. Ogólne

Celem portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.
Portal przeznaczony jest dla: specjalistów - lekarzy, farmaceutów, pracowników służy zdrowia, studentów, pracowników firm farmaceutycznych, hurtowni oraz wszystkich osób zainteresowanych propagowaniem zdrowia i zdrowego trybu życia.
Administrator portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Administrator portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.
Publikowane na stronach portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Portal oraz Medyk Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portalu.
Administrator i Spółka zastrzegają, iż Strona Internetowa ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie Internetowej, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i Administrator oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na Stronie Internetowej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby Strona Internetowa była wolna od złośliwego oprogramowania, aby treści i narzędzia na Stronie Internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo, jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony Internetowej w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.
Wszelkie treści zamieszczone w portalu podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.
Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Medyk Sp. z o.o., będącą właścicielem portalu, w celach realizacji procesu rejestracji w portalu oraz na potrzeby konkursów organizowanych wśród użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Firma Medyk Sp. z o.o. jednocześnie informuje, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.

3. Zasady korzystania z portalu

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.
Zarejestrowani użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów specjalnych, dodatkowych opcji i funkcji portalu.
Rejestracji dokonuję się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie portalu - gabinetprywatny.com.p lub lekwpolsce.pl
W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych osoby rejestrującej wskazanych w formularzu, wybór loginu i hasła do dostępu do zasobów specjalnych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z Strony Internetowej.
Wprowadzone dane osoby rejestrującej powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.
Login i hasło powinny być chronione przez użytkownika przed dostępem osobom trzecich.
Administrator zastrzega sobie prawo sprawdzenie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez kontakt z użytkownikiem, sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
Użytkownik nie może udostępniać konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portalu.
Kopiowanie treści ze Strony Internetowej - portalu w celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownik Strony Internetowej - portalu może drukować części/fragmenty Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych.
Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Każdy użytkownik portalu może tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając swój sprzeciw listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres administratora portalu.
Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, www.medyk.com.pl NIP 5260204920, tel. 22 666 43 32; 22 664 04 51

4. Prawa Portalu

Administrator i redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
Zmiany niniejszego Regulaminu.
Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny.
Odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie, lecz naruszających jego ducha.
Odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny.
Skrótów i poprawek stylistycznych w tekstach
Usunięcia z listy użytkowników w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez okres co najmniej 24 miesięcy lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
Ochrona prywatności i danych osobowych
Administrator portalu przestrzega prywatności wszystkich jego użytkowników.
Administrator portalu nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników.
Portal wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania działania portalu pod kątem wygody jego użytkowania.
Portal nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera użytkownika.

5. Prawa autorskie

"Gabinet Prywatny" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów Strony Internetowej - portalu w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest w celach komercyjnych udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i inn.) materiałów publikowanych na łamach Strony Internetowej - portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody.
Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci "gabinetprywatny.com.pl" bądź "http://www.gabinetprywatny.com.pl".
Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do portalu.
Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w portalu w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.
Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja portalu powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.
Znaki towarowe i handlowe
Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez portal zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
Każdy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Copyright © Medyk sp. z o.o