2023-10-27 Artykuł

Celem niniejszego artkułu jest spojrzenie na współczesne nazwy chorób okiem językoznawcy i filologa klasycznego zajmującego się badaniem łacińskiej i polskiej terminologii medycznej, mającego wieloletnie doświadczenie w nauczaniu medycznego języka łacińskiego i polskiego.

Analizując rozwój polskiej terminologii medycznej, można stwierdzić, że przy tworzeniu tego typu nazewnictwa, tak jak w większości terminologii specjalistycznych, kierowano się potrzebą nadawania nazw nowym zjawiskom wraz z ich odkrywaniem, a w przypadku medycyny przede wszystkim koniecznością porozumiewania się lekarza z pacjentem. Językiem medycyny przez wieki był język łaciński i wywarł on wielki wpływ na medyczną terminologię polską, pomimo tego że podejmowano próby całkowitego zastąpienia nazw łacińskich polskimi. Konsekwencją tego jest bardzo często występująca podwójna terminologia: rodzima i zapożyczona, obowiązująca powszechnie i zrozumiała wśród lekarzy na całym świecie.

W kształtowaniu się zatem słownictwa medycznego można wyróżnić dwie równoległe tendencje. Jedna to tworzenie dla powstających pojęć nazw narodowych, druga to dążenie do występowania nazw międzynarodowych. Pierwsza wypływa z poczucia przynależności narodowej twórców tej terminologii, druga z potrzeby porozumienia z naukowcami i lekarzami na całym świecie.

Copyright © Medyk sp. z o.o