2022-07-01 Aktualności

To przełomowy moment dla polskiego sektora biomedycznego, w tym w szczególności dla branży biotechnologii medycznej. Po raz pierwszy w historii Polski powstał rządowy dokument, który jest odważną strategią zmierzającą do wpisania naszego kraju na stałe do globalnego krwioobiegu innowacji medycznych. Dzięki Rządowemu Planowi Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów biotechnologii-medycznej, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby zdrowotne – pacjentów na całym świecie – w tym również Polaków. Jednak aby implementacja planu przełożyła się na realne efekty – konieczny jest stały dialog z branżą.

„Pandemia COVID-19 zweryfikowała dotychczasowe procesy i wyraźnie potwierdziła potrzebę rozwoju i zbudowania silnego sektora technologii medycznych w Polsce. Cieszy więc docenienie tej dziedziny i wskazania jej jako ważnego elementu umacniania międzynarodowej pozycji państwa” – mówi Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.
Zapewnienie dodatkowego stabilnego finansowania projektów badawczo-rozwojowych na podstawie Planu, przy jednoczesnej koordynacji działań, uzupełnia istotnie ekosystem grantowy i możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w zakresie biotechnologii medycznej. Dotychczas projekty, w tym prace nad nowymi terapiami czy metodami diagnostycznymi, finansowane były w dużej mierze ze środków unijnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stworzenie dedykowanej agendy rządowej – czyli Agencji Badań Medycznych (ABM), mianowanie jej prezesa Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i wreszcie opracowanie rządowego planu rozwoju sektora i zaplanowanie pierwszych konkursów dedykowanych „dużym innowacjom” pokazuje, że polski rząd docenił wagę biotechnologii medycznej, jako branży budującej konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej, niezbędnej dla wyrwania się z pułapki średniego dochodu. 
Przyjęta ustawa wskazuje, że „duże” innowacje – nowe terapie, nowe metody diagnostyczne, które pozwalają skuteczniej walczyć o życie i zdrowie pacjentów realizowane są w ramach sektora biotechnologii medycznej. Rozwój w tym obszarze może długoterminowo poprawić bezpieczeństwo zdrowotne kraju i przyczynić się do zwiększenia dostępności innowacyjnych terapii. Jest to bez wątpienia znacząca szansa dla umacniania potencjału naukowego i gospodarczego Polski w kolejnych dziesięcioleciach. „Cieszymy się, że w Planie zostały uwzględnione nasze uwagi, dotyczące włączenia szerokiego spektrum kompetencji polskich firm biotechnologii medycznej, w tym w zakresie leków małocząsteczkowych, leków biologicznych oraz produktów leczniczych terapii zawansowanej (ATMP). To pozwoli dywersyfikować portfolio projektów i zwiększyć szansę powodzenia projektów B+R w skali sektora” – tłumaczy Winiarska.
Prawdziwy rozwój i budowanie pozycji międzynarodowej kraju realizowane jest poprzez stymulowanie i stwarzanie warunków do wzmacniania najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych obszarów gospodarki, a takim jest bez wątpienia sektor polskiej biotechnologii medycznej. Dzięki zdobytym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bezcennym doświadczeniom polskich firm i zaangażowaniu ABM, mamy realną szansę być świadkami powstania pierwszego polskiego oryginalnego leku. To wymaga długofalowych i stabilnych inwestycji w „duże” innowacje. Poprzestanie na znanych technologiach i odtwórcze podejście do leków i technologii medycznych, oznaczałby regres Polski i utratę dotychczasowych osiągnięć. Potencjał naukowy, innowacyjność badaczy i odwaga firm polskiego sektora biotechnologii medycznej to dziś kapitał, który w kolejnych latach będzie bezcenny dla wzmocnienia pozycji Polski na świecie i jej gospodarczego wzrostu, a zarazem nowa nadzieja dla wielu chorych, którzy czekają na nowe, skuteczne leki, pozwalające im walczyć o zdrowie. 
 

Copyright © Medyk sp. z o.o