2020-10-23 Aktualności

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek przeciwwirusowy Veklury® (remdesivir) do leczenia wymagających hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Veklury jest pierwszym i jedynym zatwierdzonym przez FDA lekiem na COVID-19. Dotychczasowe dopuszczenie agencji pozwalało na stosowanie leku tylko w nagłych wypadkach. Decyzja FDA opiera się na wynikach trzech randomizowanych badań z grupą kontrolną, w tym niedawno opublikowanych końcowych wynikach badania III fazy ACTT-1, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). Wykazały one, że leczenie Veklury skutkowało znaczącą poprawą kliniczną w porównaniu z placebo u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Lek Veklury jest wskazany dla pacjentów dorosłych i u młodzieży (w wieku od 12 lat i starszych oraz ważących co najmniej 40 kg) z wymagającymi hospitalizacji objawami #COVID19.

Wyniki badania ACTT-1

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu ACTT-1, zastosowanie leku Veklury znacząco skróciło czas niezbędny do wyzdrowienia w porównaniu z placebo – o pięć dni w całej badanej populacji (10 vs. 15 dni; rate ratio 1,29; 95% CI 1,12 do 1,49; p < 0,001) i siedem dni u pacjentów, którzy wymagali wspomagania tlenem na początku badania (11 vs. 18 dni; rate ratio 1,31; 95% CI 1,12 do 1,52). Lek Veklury zmniejszył progresję choroby u pacjentów potrzebujących substytucji tlenu, co skutkowało znacznie mniejszą częstością dodatkowej mechanicznej wentylacji lub ECMO (13% w porównaniu z 23%; 95% CI, -15 do -4).

W całej populacji pacjentów występowała tendencja do zmniejszonej śmiertelności po zastosowaniu produktu Veklury w porównaniu z placebo w dniu 29. (11,4% w porównaniu z 15,2%, HR 0,73; 95% CI, 0,52 do 1,03). Dodatkowe dane dotyczące śmiertelności z analizy post-hoc zostały opublikowane w New England Journal of Medicine 8 października 2020 r.  

 

Badania uzupełniające

Wyniki badania ACTT-1 są uzupełnione wynikami dwóch otwartych badań III fazy leku Veklury przeprowadzonych z udziałem dorosłych pacjentów z ciężkim i umiarkowanym COVID-19.W badaniu SIMPLE-Severe, przeprowadzonym z udziałem pacjentów hospitalizowanych, którzy wymagali dodatkowego tlenu i którzy nie byli wentylowani mechanicznie, stwierdzono, że 5-dniowy lub 10-dniowy cykl leczenia produktem Veklury osiągnął podobne wyniki kliniczne (iloraz szans 0,75; 95% CI, 0,51 do 1.12). Badanie SIMPLE-Moderate, przeprowadzone z udziałem pacjentów hospitalizowanych, którzy nie wymagali dodatkowego tlenu, wykazało statystycznie lepsze wyniki kliniczne po 5-dniowym leczeniu Veklury w porównaniu ze standardową opieką (1,65; 95% CI, 1,09 do 2,48; p = 0,017). Szanse na poprawę stanu klinicznego po 10-dniowym kursie leczenia produktem Veklury w porównaniu ze standardowym leczeniem były również korzystne i wykazywały tendencję do istotności statystycznej, ale jej nie osiągały (1,31; 95% CI, 0,88 do 1,95).

 

Lek Veklury

Veklury (remdesivir) to analog nukleotydowy wynaleziony przez Gilead Sciences, po ponad dekadzie badań antywirusowych. Veklury ma szerokie spektrum działania przeciwwirusowego zarówno in vitro, jak i in vivo w modelach zwierzęcych, przeciwko wielu nowym patogenom wirusowym, w tym Ebola, SARS, Marburg, MERS i SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu COVID-19. Veklury został zatwierdzony lub dopuszczony do tymczasowego stosowania jako lek na COVID-19 w około 50 krajach na całym świecie.

Copyright © Medyk sp. z o.o