2023-04-12 Aktualności

Beautiful Brain Award

I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii

Zakończyła się pierwsza edycja I Polskiego Kongresu Neurologii i Psychiatrii. Zgromadzeni w Hotelu Sheraton w Warszawie (31 marca - 1 kwietnia 2023 r.) neurolodzy i psychiatrzy wysłuchali ponad 34 wykładów, stanowiących szeroką, multidyscyplinarną platformę wymiany najnowszych doniesień naukowych dotyczących chorób mózgu i nowych strategii farmakologicznych. Kongres odbył się pod patronatem prof. Agnieszki Słowik, krajowego konsultanta ds. neurologii oraz prof. Piotra Gałeckiego, krajowego konsultanta ds. psychiatrii.

W pierwszym dniu Kongresu wybitnym postaciom polskiej neurologii, psychiatrii, ale także mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu, wręczono nagrody Beautiful Brain Award.

W kategorii neurologia nagrodę Beautiful Brain Award otrzymał prof. Zbigniew Stelmasiak. Naukowe życie związał z Akademią Medyczną w Lublinie, przez wiele lat pełnik kierownicze funkcje w Katedrze i Klinice Neurologii w Lublinie. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Prof. Stelmasiak jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: Medical Science Monitor, BrainLINC, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Neurologia Praktyczna. Autor oraz współautor ponad 250 publikacji i ponad 500 abstraktów oraz prezentacji podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Wiodący wkład w dziedzinie neuronauk wniosły jego badania nad zastosowaniem kladrybiny w chorobach neurologicznych – w stwardnieniu rozsianym.

W kategorii psychiatria nagrodę Beautiful Brain Award otrzymał prof. Andrzej Czernikiewicz. Pełnił kierownicze funkcje przez wiele lat w Klinikach Psychiatrii w Lublinie i Białymstoku. Obecnie pracuje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, doktorskich oraz opiekun licznych prac habilitacyjnych, a także recenzent wielu postępowań habilitacyjnych, profesorskich oraz tzw. superrecenzji. W 1999 r. uzyskał tytuł dr habilitowanego nauk medycznych za pracę pod tytułem: Językowy wymiar przewlekłej schizofrenii. To badania i publikacje w zakresie zaburzeń językowych w schizofrenii są największym osiągnięciem polskiej neuronauki w tym zakresie i to właśnie dzięki badaniom prof. Andrzeja Czernikiewicza.

W kategorii media za zaangażowanie w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu w przestrzeni publicznej nagrodę przyznano redakcji TVN24. Nagrodę w imieniu redakcji odebrała Brygida Grysiak, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24. TVN24 od wielu lat poświęca znaczną część swojego czasu antenowego tematom związanym z ochroną zdrowia. Świadczą o tym rozliczne publikacje, w których szeroko i systemowo, często również krytycznie, omawiane są współczesne wyzwania stojącą przed polską psychiatrią i neurologią. Każdy materiał dotyczący zdrowia psychicznego zawiera numery telefonów zaufania i infolinii niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

Wydawnictwo Medyk było patronem medialnym Kongresu.

Copyright © Medyk sp. z o.o